RUDZKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK "RELAKS" W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - JESTEŚMY PO TO BY CIĘ WSPIERAĆ !!!!!RAK TO NIE WSTYD,WSTYDEM JEST NIE DBAĆ O SIEBIE!!!!
   
 
  STATUT

Statut
Rudzkiego Stowarzyszenia Amazonek - „Relaks"
 
 
 
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
 
§1
Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek „Relaks" zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją
zrzeszającą kobiety dotknięte rakiem piersi i po mastektomii.
 
§2
Stowarzyszenie „Relaks" jest organizacją apolityczną, dobrowolną i samorządną działającą na zasadach STOWARZYSZENIA - na mocy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104) z dnia 7 kwietnia 1989 r. z późniejszymi zmianami oraz niniejszego STATUTU.
 
§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§4
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz
miasto Ruda Śląska.
 
§5
1.  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz pracy
wolontariatu - ochotniczek.
2.     Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3.     Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności
gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych.
4.     Stowarzyszenie może używać legitymacji członkowskich.
5.     Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych.
6.     Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 
 
Rozdział II
Cele i środki działania
 
§6
Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworowymi ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na poprawę warunków ich życia oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju, a w szczególności:
1.     Pomoc społeczna osobom w trudnych sytuacjach życiowych i wyrównywanie szans tych osób.
2.     Ochrona i promocja zdrowia.
3.     Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
4.     Przeciwdziałanie izolacji osób i rodzin wynikającej z istniejących niekorzystnych układów rodzinnych i środowiskowych.
5.     Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
6.     Promocja i organizacja wolontariatu.
7.     Nauka, edukacja, oświata i wydawnictwo.
8.     Upowszechnianie kultury fizycznej, aktywnego wypoczynku, sportu, rekreacji i turystyki.
9.     Promocja kultury i sztuki.
 
 
§ 7
Cel Stowarzyszenia jest realizowany poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną w następującym zakresie:
 
Działalność odpłatna
Kod PKD 58.19.Z
1.   Prowadzenie działalności wydawniczej.
Kod PKD 86.90.E
  1. Organizowanie festynów, koncertów i innych form promocji kultury.
 
Działalność nieodpłatna
Kod PKD 58.19.Z
  1. Prowadzenie działalności wydawniczej.
Kod PKD 79.90.C
1.   Organizowanie zawodów sportowych, wycieczek, wypoczynku, wędrówek   
      krajoznawczych.
Kod PKD 86.90.E
1.    Organizowanie festynów, koncertów i innych form promocji kultury.
2.    Organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, osamotnienia i bezradności .
3.    Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu spraw życia codziennego poprzez informację, pomoc prawną i socjalno- bytową.
4.    Organizowanie kursów szkoleniowych , konferencji sympozjów , seminariów i posiedzeń naukowych.
5.    Organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej za pośrednictwem słowa żywego, drukowanego, radia telewizji i wystaw.
6.    Opiniowanie nowych, wynikających z rozwoju medycyny możliwości rozpoznawania i leczenia schorzeń nowotworowych piersi.
7.    Współdziałanie w zakresie prawodawstwa dotyczącego ochrony zdrowia publicznego.
8.    Podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia wiedzy medycznej i współdziałania z odnośnymi władzami , stowarzyszeniami i organizacjami medycznymi, społecznymi i zawodowymi.
9.    Współpraca z krajowymi i zagranicznymi osobami prawnymi o tym samym lub podobnym profilu działania.
10. Rehabilitacja psychiczna i fizyczna kobiet po amputacji piersi.
11. Wyłanianie spośród członkiń Stowarzyszenia ochotniczek i czuwanie nad ich aktywnością.
12. Promocja i organizacja wolontariatu.
 
 
 
 
§8
 
Dochód z działalności odpłatnej przeznaczony jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 
 
§9
 
Stowarzyszenie reprezentuje interesy wszystkich członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu.
 
 
 
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
§10
1.        Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne z terenu RP i spoza
jej granic.
2.        Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a)        członków zwyczajnych,
b)        członków wspierających,
c)         członków honorowych.
 
§11
 
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski posiadający pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, akceptujący statutowe cele Stowarzyszenia, zagrożony schorzeniem nowotworowym piersi lub po mastektomii, który wypełnił deklaracje członkowską i zostanie przyjęty uchwałą Zarządu.
 
§12
Członek zwyczajny ma prawo do:
1.        uczestniczenia w zebraniach i innych imprezach kursach szkoleniowych,
konferencjach, sympozjach, seminariach i posiedzeniach naukowych organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
2.        czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
3.        zgłaszania propozycji tematów spotkań, imprez, opinii, wniosków i postulatów pod
adresem władz Stowarzyszenia,
4.        posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki organizacyjnej,
5.        korzystania z urządzeń i uzyskiwania porad,
6.        pomoc w zaopatrzeni w sprzęt i pomocy rehabilitacyjne oraz inne, na zasadach
określonych przez władze Stowarzyszenia,
7.        ponownego ubiegania się o członkostwo utracone mocą § 14. 1-3
 
 
§13
Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1.        aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
2.        przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3.        regularnego opłacania składek członkowskich,
 
§14
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1.        dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
do Zarządu, po uprzednim uregulowaniu składek i innych zobowiązań,
2.        skreślenia z listy członków Stowarzyszenia, po dwukrotnym upomnieniu
pisemnym o niepłaceniu składek członkowskich przez okres przekraczający 12
miesięcy,
3.        wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku
a)        stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych,
b)        działalności na jego szkodę,
c)         prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę
dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych lub prawa
wykonywania zawodu,
d)     śmierci członka.
2.        W przypadku określonym w ust. 1.1-3 orzeka zarząd i zobowiązany jest do
zawiadomienia członka o skreśleniu lub wykluczeniu z podaniem przyczyny
wykluczenia i wskazaniem na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
Stowarzyszenia lub sądu wyższego szczebla w terminie 60 dni od daty doręczenia
stosownej uchwały lub orzeczenia.
3.        W przypadku określonym w ust. 1 p. 1-3 członek skreślony z listy członków może
ubiegać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia w trybie podanym w stosownej
uchwale.
 
§ 15
1.     Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
 czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele stowarzyszenia lub osoba prawna.
2.     Członek wspierający ma prawo:
a)     brać udział - z głosem doradczym w działalności Stowarzyszenia,
b)     do biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
c)     do posiadania legitymacji Stowarzyszeni i noszenia odznaki organizacyjnej.
3.     Członek wspierający ma prawo:
a)     przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b)     okazywania zdeklarowanej pomocy organizacyjnej, finansowej łub innej.
4.     Godność członka wspierającego wygasa:
a)     przez dobrowolne zrzeczenie się, zgłoszenie na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
b)     likwidację osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
c)     przez pozbawienie te godności uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia
na wniosek Zarządu Stowarzyszenia,
d)     w przypadku śmierci członka.
 
§16
1.        Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna bez względu na narodowość
i przynależność państwową. Godność tę nada Walne Zebranie Stowarzyszenia
na wniosek Zarządu, w uznaniu zasług dla Stowarzyszenia.
2.        Członek honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych
władzach Stowarzyszenia.
3.        Członek honorowy nie ma obowiązku płacenia składek członkowskich.
4.        Członkostwo honorowe wygasa:
a)     przez dobrowolne zrzeczenie się zgłoszone na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
b)     przez pozbawienie tej godności uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia,
c)     w przypadku śmierci członka.
 
 
 
 
Rozdział IV
Struktura i władze Stowarzyszenia
 
 
§17
Stowarzyszenie na zasadzie dobrowolności zrzesza członków z terenu Polski.
 
§18
1.     Władzami Stowarzyszenia są:
a)     Walne Zebranie Stowarzyszenia.
b)     Zarząd.
c)     Komisja Rewizyjna.
 
 
§19
Walne Zebranie Stowarzyszenia
1.        Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
2.        W Walnym Zebraniu udział biorą:
a)     z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b)     z głosem doradczym - doradcy merytoryczni, członkowie honorowi, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
3.        O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków, co najmniej na 21 dni przed terminem.
4.        Walne Zebranie zwoływane jest, co najmniej jeden raz w roku, jako zebranie
sprawozdawcze, co 4 łata jako sprawozdawczo-wyborcze.
5.        Uchwały walnego zebrania zapadają:
a)        w pierwszym terminie bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym
lub jawnym przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
b)        W drugim terminie, bezwzględną większością głosów w glosowaniu tajnym
lub jawnym bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 
§20
1.        Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.        Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku.
3.        Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a)        z własnej inicjatywy,
b)        na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c)         na żądanie co najmniej 15 członków zwyczajnych,
4.        W przypadkach określonych w ust. 3 pkt. b i c - Nadzwyczajne Walne Zebranie
winno być zwołane nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty przedstawienia wniosku Zarządowi.
5.        Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 
§21
Do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:
1.        określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2.        uchwalania statutu i jego zmian,
3.        wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
4.        uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
5.        uchwalanie budżetu i zasad finansowania działalności Stowarzyszenia,
6.        uchwalanie Regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
7.        zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
8.        udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
9.        rozpoznawanie odwołań w sprawie pozbawienia członkostwa,
10.         podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
11.         uchwalanie wysokości składek członkowskich,
12.         podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
 
                                                                   §22
W okresie między Walnymi Zebraniami Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, a za swoją prace odpowiada przed Walnym Zebraniem.
1.        Wyboru zarządu dokonuje Walne Zebranie Stowarzyszenia.
2.        Zarząd składa się z 7 - 9 członków, w tym z prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza,
skarbnika oraz 2-4 członków.
3.       Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo   
          umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4.         Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej niż 2 razy
w roku.
5.        Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności ponad
połowy członków. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, decyduje głos
Prezesa Zarządu.
6.        Kadencja Zarządu trwa 4 lata, a jego wybór odbywa się w glosowaniu tajnym
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania członków.
7.        W przypadku ustąpienia, wykluczenia łub śmierci, członka Zarządu Stowarzyszenia
w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany spośród nie wybranych
kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych członków
nie może przekroczyć liczby 1/3 członków pochodzących z wyboru.
 
§23
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1.        Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2.        Opracowywanie planów i programów działalności Stowarzyszenia oraz czuwanie nad
ich realizacją.
3.        Realizacja Uchwał Walnego Zebrania.
4.        Opracowywanie projektu budżetu.
5.        Zarządzania majątkiem Stowarzyszenia.
6.        Powoływanie merytorycznych zespołów roboczych.
7.        organizowanie centralnych szkoleń liderek, ochotniczek i profesjonalistów.
8.        Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
9.        Sporządzanie sprawozdań z działalności.
10.         Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.
11.         Zwoływanie Walnych Zebrań.
12.     Określanie zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia.
 
§24
Komisja Rewizyjna
1.     Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie
Stowarzyszenia.
2.        Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3.        Do zadań komisji Rewizyjnej należy:
a)        kontrola działalności gospodarczo-finansowej Stowarzyszenia,
b)        kontrola zgodności działalności merytorycznej Zarządu z uchwałami
i decyzjami Walnego Zebrania,
c)         prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, jak również
Zarządu,
d)        wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi.
4.     Komisja Rewizyjna jest zobowiązaną do składania sprawozdań ze swej działalności
po zakończeniu każdego roku kalendarzowego.
5.     Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów
w obecności ponad połowy członków. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw
decyduje głos przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
6.     Członkowie Komisji Rewizyjnej
a)     nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b)    nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 
 
 
 
 
 
Rozdział V
Majątek i Fundusze Stowarzyszenia
 
§25
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
1.     Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
a)     składki członkowskie,
b)     darowizny, spadki i zapisy,
c)     dotacje,
d)     wpływy z własnej działalności,
e)     wpływy z ofiarności publicznej,
f)     wpływy z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie,
g)     wpływy z działalności gospodarczej.
2.        Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
3.        Dla ważności oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu
Stowarzyszenia wymagane są podpisy co najmniej 2 członków Zarządu, w tym
prezesa, zastępcy lub skarbnika.
4.     Zabrania się:
a)    udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b)    przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)    wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystania bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d)    zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 
 
 
Rozdział VI
Rozwiązanie Stowarzyszenia
 
§26
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje walne zebranie Stowarzyszenia
przyjęte większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 50% członków w głosowaniu jawnym łub tajnym.
Podejmując Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób
prowadzenia likwidacji oraz przeznacza majątek Stowarzyszenia na cele zgodne
z celami statutowymi Stowarzyszenia.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych
w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).
 
 
 
 
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
 
§27
Uchwalenie Statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania. Do zawiadamiania określonego z § 19 ust. 4 należy załączyć projekty stosownych uchwał.
Statut i jego zmiany wchodzą w życie w dniu uprawomocnienia się stosownego Sądu
Rejestrowego.


 
Aktualizacja strony 06-04-2024
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
JAK DO NAS TRAFIĆ
 
RUDZKIE STOWARZYSZENIE
AMAZONEK
RELAKS

Budynek Biblioteki
41 - 705 Ruda Śląska Bykowina
ul. 11-go Listopada 15A

Dyżury i spotkania w każdy poniedziałek
w godz. 11.30 - 14

Telefon zaufania 505 013 823

KONTO BANKOWE
Bank Zachodni S.A 0/0 Ruda Śląska
51109020370000000536019766
 
LICZNIK ODWIEDZIN
 
Dzisiaj odwiedziło nas 72 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja